• Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

(Français en dessous de la photo)

Tarieven & betalingen

De tarieven voor lesjaar 2022-2023 vind je terug op onze Tarieven-pagina.

Onze tarieven

De deelnameprijzen voor de wekelijkse lessen worden berekend aan de hand van het gezamenlijk belastbaar inkomen. De deelnameprijs voor onze lessen is afhankelijk van:

 • Hoe lang de les duurt
 • Het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van jullie gezin.

Voor het hoogste tarief hebben we geen bewijs nodig. Voor de andere tarieven vragen we een kopie van je meest recente aanslagbiljet.

Sociaal tarief

Krijgen jullie een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit?
Bijvoorbeeld RVT, VT (OMNIO), VIPO, Paspartoe-kansentarief? Dan maak je aanspraak op het sociaal tarief van Circus Zonder Handen.

Voor ons sociaal tarief vragen we een bewijs van verhoogde tegemoetkoming. Bijvoorbeeld een klevertje van de mutualiteit van de deelnemer.

Betaalplan

Als je niet alles in één keer kan betalen, dan mag je het bedrag ook in 3 keer betalen. Je eerste betaling moet minimum een derde van het totaal zijn.

Heb je meer info nodig over je tarief of wil je samen een betaalplan maken? Dan helpen wij jou graag via mail (loes@zonderhanden.be), via de telefoon of op het onthaal.

Waar voor je geld

Het inschrijvingsgeld is goed voor

 • deelname aan de gekozen activiteit gedurende het lopende schooljaar
 • verzekering als deelnemer in de lessen*
 • een jaarabonnement op CircusMagazine

* Ouders die samen met hun kind deelnemen aan Circomotoriek lessen en die zelf geen andere lessen bij ons volgen betalen jaarlijks € 30 voor de verzekering.

Familiekorting

Vanaf de 2e activiteit binnen eenzelfde familie krijg je 20% korting.

Het kortingstarief voor wekelijkse lessen is geldig:

 • vanaf een tweede inschrijving van een persoon uit hetzelfde gezin
 • vanaf een inschrijving voor een tweede les van dezelfde persoon

Eénoudergezinskorting

Eénoudergezinnen krijgen 10% korting. Je kan dit zelf aanduiden via ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’.

Studentenkorting

Studenten hoger onderwijs kunnen vanaf hun eerste inschrijving 10% korting krijgen wanneer ze een kopie van hun studentenkaart doorsturen naar circus@zonderhanden.be.

Uitschrijvingsvoorwaarden

Uitschrijven voor een wekelijkse les
 • kan tot vlak na de tweede les
 • administratieve kost: € 15,00
  + de kost per les die al voorbij is
 • de rest van het betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort

Wie later uitschrijft betaalt het volledige inschrijvingsgeld.

Annuleren om medische redenen.
 • kan zo lang het lesjaar duurt
 • administratieve kost: € 15,00
 • + de kost per les die al voorbij is
 • de rest van het betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort
Annuleren of uitschrijven kan enkel schriftelijk:
 • via e-mail (niki@zonderhanden.be)
 • per post (Steenweg op Merchtem 9 1080 Sint-Jans-Molenbeek).
 • de uitschrijving gaat in op datum van dit schrijven.

Klachten

De deelnemer/ouder kan een klacht of bezorgdheid rechtstreeks bespreken met de trainer van de wekelijkse les waaraan de deelnemer deelneemt of met het team van Circus Zonder Handen via telefoon of e-mail: circus@zonderhanden.be.

Heb je een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en (seksuele) integriteit? Dan kan je, als deelnemer, ouder of vrijwilliger terecht bij ons aanspreekpunt integriteit Loes Messens: loes@zonderhanden.be.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal opgenomen tijdens de activiteiten kunnen voor publicitaire doeleinden gebruikt worden door Circus Zonder Handen als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Conditions Générales

Tarifs et paiements

Vous trouvez nos tarifs pour l’année 2022-2023 sur la page ‘Tarieven’.

Nos tarifs

Les frais de participation aux cours hebdomadaires sont calculés en fonction du revenu imposable commun. Les frais de participation à nos cours dépendent de :

 • La durée de du cours
 • Le revenu imposable (commun) de votre famille.

Pour le tarif le plus élevé, nous n’exigeons pas de preuve. Pour les autres tarifs, nous demandons une copie de votre dernier extrait de rôle.

Tarif social

Le participant bénéficie d’une intervention majorée de la mutuelle?
Par exemple RVT, VT (OMNIO), BIM (VIPO), Paspartoe-kansentarief, …? Dans ce cas vous pouvez, également chez nous, demander ‘le tarif social’ .

Pour notre tarif social, nous demandons une preuve/attestation d’intervention majorée. Par exemple, une vignette de la mutualité du participant.

Plan de paiement

Au cas où vous ne pouvez pas tout payer en 1 fois, nous vous proposons de le faire en 3 fois. Votre premier paiement sera au moins un tiers du montant total.

Il vous faut plus d’info concernant votre tarif ou vous désirez établir un plan de paiement ensemble? Nous sommes prêts à vous aider via mail (loes@zonderhanden.be), via téléphone ou à notre accueil.

Le prix d’inscription comprends

Le prix d’inscription comprends

 • la participation aux cours, année circassienne 2022-2023
 • assurance en tant que participant aux cours*
 • un abonnement annuel au Circus Magazine

* Les parents qui participent avec leurs enfants au cours de Circomotoriek et qui ne suivent pas d’autres cours chez nous paient annuellement € 30 pour l’assurance.

Réduction pour les familles ‘Familiekorting’

A partir du deuxième cours au sein de la même famille vous avez droit à 20% de réduction. Le tarif de réduction pour les cours hebdomadaires est valable:

 • à partir d’une deuxième inscription pour une personne de la même famille
 • à partir d’une deuxième inscription pour une même personne

Réduction famille uniparental ‘Eénoudergezinskorting’

Des familles uniparentales (éénoudergezinnen) ont droit à 10% de réduction. Vous pouvez l’indiquer via ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’.

Réduction étudiants ‘Studentenkorting’

Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent obtenir une réduction de 10% à partir de leur 1ère inscription en envoyant une copie de leur carte d’étudiant à circus@zonderhanden.be.

Conditions de désinscriptions

Se désinscrire pour un cours hebdomadaire
 • possible jusque juste après le deuxième cours
 • frais administratif de € 15,00
 • + le coût par cours écoulé
 • le solde du montant d’inscription déjà payé sera remboursé

Ceux qui se désinscrivent après la troisième leçon paient la totalité du montant d’inscription.

Annulation pour des raisons médicales
 • possible pendant toute l’année
 • frais administratif de € 15,00
 • + le coût par cours écoulé
 • le solde du montant d’inscription déjà acquitté sera remboursé.
Une annulation ou une désinscription n’est possible que par écrit
 • par e-mail (niki@zonderhanden.be)
 • par la poste (Chaussée de Merchtem 9 1080 Molenbeek-Saint-Jean)
 • la désinscription commence à la date de cette écriture

Plaintes

Le participant/parent peut discuter d’une plainte ou d’une préoccupation directement avec l’entraîneur du cours hebdomadaire auquel le participant participe ou avec l’équipe de Circus Zonder Handen par téléphone ou par e-mail : circus@zonderhanden.be.

Vous avez une question, un soupçon ou une plainte concernant un comportement (sexuellement) transgressif ou l’intégrité physique et (sexuelle) ? Vous pouvez ensuite, en tant que participant, parent ou bénévole, contacter notre personne de contact pour l’intégrité Loes Messens : loes@zonderhanden.be.

Matériel visuel

Le matériel visuel enregistré pendant les activités peut être utilisé à des fins publicitaires par Circus Zonder Handen si vous en avez donné l’autorisation.

Tarieven jaar 2022-2023

Ben je op zoek naar de exacte prijzen van onze lessen? Je vindt ze op onze Tarieven pagina.